Adsense Script

2012年11月19日 星期一

Marcus 3 個月的可愛照片

大家話Marcus 似唔似女仔 ?? ..

超級鍾意呢張相~ 個面仔好包

[好想Met 佢面珠Done 一下~]明明人地係度睇緊電視~

今次又比媽咪攪變身做荷蘭牛奶妹


[整番好個頭巾先扮女仔先]


不過細佬爆衫添喇....中間有個"Loan"

細佬仔肥得濟..走光喎..因為呢幾個星期,個個星期六都成日帶哥哥出街幼稚園interview...留低Marcus 係屋企

上一個星期日.....決定要帶Marcus 出街玩...

不過marcus 同上次攪龍B party 一樣
2012 龍B 聚會 Party Gathering (BB好得意呀)
又係訓足全程咁濟~激死一_一!

今日細佬仔d出街衫(格仔衫加鞋仔).....襯得好靚架~ 


媽咪:  細佬仔,都話你架啦!明明著衫果時都精靈...鞋都著好準備出門口就要眠眠

Marcus
: (而家好似臘筆小生)  都無女BB係睇看,眠一眠先啦~
之後去左邊...下一篇blog 再寫埋下半Part 先~

呢一張比人攪完好不滿wor...

1 則留言: