Adsense Script

2012年3月4日 星期日

Mancent 又剪頭髮

Mancent 讀下書食Apple 中... 睇下D頭髮好長啦~ 

 

爸爸媽咪,吉吉啦..快D帶我去剪頭髮啦

 

今次都係由剪開髮型師----Nicole 操刀

o岩o岩去完剪頭髮,成個阿旺咁 

[好專心睇米奇妙妙屋電視]因為媽咪無去....今之剪得無咁青

 
Mancent : 剪頭髮之後成個型仔..即刻係樓下就識到女仔啦

 


之前既幾篇blog..Mancent 次次都變左好多 ~BB 100日剪頭髮( 現場Video 版) 

<----上次剪到成個"波"咁....果時都好攪笑.

Mancent BB剪頭髮  
 

Mancent BB 第四次剪頭髮(影片Video)  

 
Mancent 20 個月- 春光乍洩 

 2 則留言: