Adsense Script

2007年6月28日 星期四

這個日誌的由來大家知不知道這個日誌為什麼會叫左"國皇的婚禮" 呢?


其實...我們的姓氏都同這兩個字無關的,


第一次聽到這個名字既時候,就是剛剛訂完酒店果一日,


由於酒店會提供免費私中文字做佈景,酒店職員就問隨口就講左


"個日國皇聯婚隻字整起左就會通知妳地架"


我地聽到的第一時間,真是有點黎不及反應,呆呆地,我仲問..係咪同我地講呀,


文迪聽到仲好好笑tim,


郭永勝加埋黃文迪,o甘好自然就用'郭黃聯婚'架la.不過我唸遲d可能叫酒店改埋中文字做""國皇聯婚"" , 橫掂我們都會轉用英國字<--(邊間公司整就未知,可能由文迪的朋友米雪全權負責),


只是覺得用左呢個名之後,


好似型d同埋有氣勢,又有d不怒而威既感覺,


所以就用左這個名字做我地黎緊一年既主題.
其他聯婚都好好笑架.........


===================================


西式~歐周聯婚 


中國式~莊香聯婚 

果汁式~陸寶聯婚 

無奈式~何府迎親 

緊急式~馬尚聯婚 

糖黐豆式~張胡聯婚 

劇毒式~劉黃聯婚 

來賓式~龔賀聯婚 

草根式~龍民聯婚(農民) 

午餐式~伍范聯婚 

鼓樂震天式~羅古聯婚 

奉旨式~魯馮聯婚 

開胃式~莊樊聯婚 

不負責任式~吳李聯婚 

高貴式~黃金聯婚 

大開殺戒式~湯朱聯婚or湯楊聯婚 

百年歸老式~宋鍾聯婚 

動物園式~洪朱聯婚or楊馬聯婚 

身體式~侯龍聯婚 

賤人式~毛梁聯婚 

偷懶式~佘王聯婚 

連續式~畢段聯婚 

香煙式~洪萬聯婚 

地下式~施夏聯婚 

古惑仔式~江胡聯婚 

水果式~香招聯婚 

排泄物式~史廖聯婚 

洗手間式~柯史聯婚or柯廖聯婚 

失禁式~劉廖聯婚or賴史聯婚 

馬桶式~莊史聯婚or莊廖聯婚 

沖廁式~柯袁聯婚


===================================


1 則留言: